เกี่ยวกับสมาชิก

สมาคมฌาปนกิจฯ

บุคลากร

หมายเลขบัญชีธนาคาร

กรุงไทยพังงา 809-1-05120-4
กรุงไทย ตะกั่วป่า 980-1-89925-5
กรุงเทพ 378-0-05064-1
ธกส 010-6-0235691-2
ธอส 129-11-001525-0
กรุงศรี 247-1-02600-0
ทหารไทยธนชาติ 448-2-35313-5
หทารไทย 448-2-07853-4
กสิกร 122-2-00002-1
ออมสิน 050-6-9004745-6

 

สพป.พังงา

 

สพม.14 

ธนาคาร

 

 
 
 
 

ประวัติสหกรณ์

อีเมล พิมพ์ PDF

 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด ได้เริ่มก่อตั้ง ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2502 โดยได้รับจดทะเบียนในลักษณะสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด สินใช้ประเภทออมทรัพย์และเครดิตสำหรับคนมีเงินเดือน ต่อมาได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด ประเภทออมทรัพย์เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2512 ตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2511
 
โดยตามข้อบังคับฉบับแรก ประธานกรรมการซึ่งจะต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งจากศึกษาธิการจังหวัด รองประธานกรรมการจะต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนการประถมศึกษาจังหวัด เหรัญญิกจะต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัด ส่วนสถานที่ประกอบการ อาศัยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นสถานที่ทำงาน เริ่มทุนดำเนินการครั้งแรก 507,840.- บาท (โดยประมาณ)
 
ในปี 2524 ได้รับงบประมาณ 500,000 บาท ได้จัดซื้อที่ดินในเนื้อที่ 75 ตารางวา ราคา 175,000 บาท (หลังศาลาเขาช้าง) และไดก่อสร้างอาคาร 2 ชั้น ในราคา 313,000 บาท ได้เริ่มก่อสร้างในเดือนสิงหาคม 2524 และแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2525 ได้ย้ายที่ทำการจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา (เดิมอยู่ศาลากลางจังหวัดพังงา) เมื่อเดือนพฤษภาคม 2525 เป็นต้นมา
 
ในปีงบประมาณ 2543 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีได้อนุมัติให้จัดซื้อที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ราคา 12,450,000.- บาท และในปีงบประมาณ 2544 อนุมัติงบประมาณให้ก่อสร้าง อาคารสำนักงานอาคารสูง 3 ชั้น และได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2545
 
 
ในปี 2554 ได้งบประมาณจัดสร้างศูนย์บริการสมาชิกที่อำเภอตะกั่วป่า มีค่าก่อสร้างจำนวนทั้งสิ้น 4,935,000 บาท


แต่ทั้งนี้ สหกรณ์จะเจริญก้าวหน้าและมั่นคงไปได้ดีนั้น จะต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกๆฝ่ายซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิก คณะกรรมการดำเนินการ พนักงานสหกรณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ และหน่วยงานทุกหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนงานสหกรณ์