เกี่ยวกับสมาชิก

สมาคมฌาปนกิจฯ

บุคลากร

หมายเลขบัญชีธนาคาร

กรุงไทยพังงา 809-1-05120-4
กรุงไทย ตะกั่วป่า 980-1-89925-5
กรุงเทพ 378-0-05064-1
ธกส 010-6-0235691-2
ธอส 129-11-001525-0
กรุงศรี 247-1-02600-0
ทหารไทยธนชาติ 448-2-35313-5
หทารไทย 448-2-07853-4
กสิกร 122-2-00002-1
ออมสิน 050-6-9004745-6

 

สพป.พังงา

 

สพม.14 

ธนาคาร

 

 
 
 
 

สวัสดิการ

อีเมล พิมพ์ PDF

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด

มอบสวัสดิการต่างๆให้กับสมาชิก

1. เงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกประสบอุบัติเหตุ/เจ็บป่วย

กรณีสมาชิกเจ็บป่วย หรือประสบอุบัติเหตุ เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลติดต่อกัน ให้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการช่วยเหลือ คืนละ 500 บาท รวมตลอดปีเบิกได้ไม่เกิน 10,000 บาท

2. เงินค่าประกันชีวิตกลุ่ม 500,000 บาท

สมาชิกทุกคนได้รับความคุ้มครองประกันชีวิตกลุ่มในวงเงิน 500,000 บาท

3. กรณีสมาชิกเสียขีวิต

3.1 เงินช่วยเหลือค่าจัดการศพ

-กรณีสมาชิกเสียชีวิต มอบค่าจัดการศพ 50,000 บาท

-กรณีคู่สมรสสมาชิกเสียชีวิต มอบค่าจัดการศพ 50,000 บาท

3.2 เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพสมาชิก

-สมาคมละไม่เกิน 250,000 บาท (ขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิก ณ ขณะนั้น)