วิสัยทัศน์สหกรณ์

พิมพ์

“สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด ยุคใหม่ ใสสะอาด ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริหารด้วยการมีส่วนร่วม”