เกี่ยวกับสมาชิก

สมาคมฌาปนกิจฯ

หมายเลขบัญชีธนาคาร

กรุงไทยพังงา 809-1-05120-4
กรุงไทย ตะกั่วป่า 980-1-89925-5
กรุงเทพ 378-0-05064-1
ธกส 010-6-0235691-2
ธอส 129-11-001525-0
กรุงศรี 247-1-02600-0
ทหารไทยธนชาติ 448-2-35313-5
หทารไทย 448-2-07853-4
กสิกร 122-2-00002-1
ออมสิน 050-6-9004745-6

 

สพป.พังงา

 

สพม.14 

ธนาคาร

 

 
 
 
 

ระเบียบ

อีเมล พิมพ์ PDF
 • ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด [Download]

***​เพิ่มเติม

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- เงินกู้

 • ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2562[Download]
 • ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2พ.ศ. 2562[Download]
 • ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3พ.ศ. 2563[Download]
 • ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4พ.ศ. 2563[Download]
 • ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5พ.ศ. 2564[Download]
 • ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6พ.ศ. 2564[Download]
 • ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7พ.ศ. 2564[Download]
 • ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8พ.ศ. 2564[Download]
 • ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2565[Download]
 • ระเบียบว่าด้วย เงินกู้สามัญตามโครงการเฉพาะกิจของสหกรณ์ พ.ศ. 2563[Download]
 • ระเบียบว่าด้วย เงินกู้สามัญตามโครงการเฉพาะกิจของสหกรณ์ พ.ศ. 2564[Download]
 • ระเบียบว่าด้วย เงินกู้สามัญตามโครงการเฉพาะกิจของสหกรณ์ พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2564[Download]
 • ระเบียบว่าด้วย การให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ. 2560[Download]
 • ระเบียบว่าด้วย การปรับโครสร้างหนี้ของสมาชิก พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่1 พ.ศ. 2560[Download]
 • ระเบียบว่าด้วย การปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิก พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2 พ.ศ.2563[Download]
 • ระเบียบว่าด้วย การปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิก พ.ศ.2565[Download]
 • ระเบียบว่าด้วย การช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน พ.ศ. 2565[Download]

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- สวัสดิการ

 • ระเบียบว่าด้วย เงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบอุบัติเหตุพ.ศ.2565[Download]
 • ระเบียบว่าด้วย การจ่ายเงินเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิกเสียชีวิตพ.ศ. 2565[Download]
 • ระเบียบว่าด้วย การจ่ายเงินเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพกรณีคู่ของสมาชิกเสียชีวิตพ.ศ. 2565[Download]
 • ระเบียบว่าด้วย เงินสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกที่ประสพภัยพิบัติ พ.ศ. 2561[Download]
 • ระเบียบว่าด้วย การจ่ายเงินค่าหุ้นเป็นสวัสดิการแก่สมาชิกผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ พ.ศ. 2561[Download]

- หุ้น, เงินฝาก, เงินปันผล

 • ระเบียบว่าด้วย ออกหุ้น การถือหุ้นและการถอนหุ้นคืนของสมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564[Download]
 • ระเบียบว่าด้วย การใช้เงินกองทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล พ.ศ. 2563[Download]
 • ระเบียบว่าด้วย การรับเงินฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ. 2565[Download]
 • ระเบียบว่าด้วย การรับฝากเงินจากนิติบุคคล พ.ศ. 2565[Download]
 • ระเบียบว่าด้วย การรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2565[Download]

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- กรรมการและเจ้าหน้าที่ ...อื่นๆ

 • ระเบียบว่าด้วย ค่าตอบแทนเหมาจ่ายสมาชิกที่มาประชุมใหญ่ พ.ศ. 2565[Download]
 • ระเบียบว่าด้วย การสรรหาและเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2565[Download]
 • ระเบียบว่าด้วย การสรรหา และเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2565[Download]
 • ระเบียบว่าด้วย คณะกรรมการที่ปรึกษา พ.ศ. 2562[Download]
 • ระเบียบว่าด้วย เบี้ยประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังา จำกัด พ.ศ. 2562[Download]
 • ระเบียบว่าด้วย การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของสมาชิกพ.ศ.2564[Download]
 • ระเบียบว่าด้วย พนักงานและลูกจ้างสหกรณ์ พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2 พ.ศ.2563[Download]
 • ระเบียบว่าด้วย พนักงานและลูกจ้างสหกรณ์ พ.ศ.2565[Download]
 • ประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์[Download]
 • จรรยาบรรณของคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์[Download]

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด พ.ศ. 2555(สมาคม1) [Download]
 • ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา พ.ศ. 2553(สมาคม2) [ Download ]