เกี่ยวกับสมาชิก

สมาคมฌาปนกิจฯ

หมายเลขบัญชีธนาคาร

กรุงไทยพังงา 809-1-05120-4
กรุงไทย ตะกั่วป่า 980-1-89925-5
กรุงเทพ 378-0-05064-1
กสิกร 122-2-00002-1
กรุงศรี 247-1-02600-0
ธนชาต 364-2-10719-3
ออมสิน 050-6-9004745-6
หทารไทย 448-2-07853-4
ธกส 010-6-0235691-2

 

สพป.พังงา

 
 
 

 

ธนาคาร

 

 
 
 
 

ระเบียบ

อีเมล พิมพ์ PDF
 • ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด [Download]

​เพิ่มเติม

 • ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ. 2560[Download]
 • ระเบียบว่าด้วย การปรับโครสร้างหนี้ของสมาชิก พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560[Download]
 • ระเบียบว่าด้วยเงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบอุบัติเหตุ[Download]
 • ระเบียบว่าด้วยเกี่ยวกับการจ่ายเงินเพิ่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิกเสียชีวิต[Download]
 • ระเบียบว่าด้วยเงินสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกที่ประสพภัยพิบัติ พ.ศ. 2561[Download]
 • ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินค่าหุ้นเป็นสวัสดิการแก่สมาชิกผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ พ.ศ. 2561[Download]
 • ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ. 2560[Download]
 • ระเบียบว่าด้วย การใช้เงินทองทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล พ.ศ.2561[Download]
 • ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2562[Download]
 • ระเบียบว่าด้วย คณะกรรมการที่ปรึกษา พ.ศ. 2562[Download]
 • ระเบียบว่าด้วย การรับฝากเงินจากนิติบุคคล พ.ศ. 2562[Download]
 • ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2พ.ศ. 2562[Download]
 • ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3พ.ศ. 2562[Download]
 • ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4พ.ศ. 2562[Download]
 • ระเบียบว่าด้วย การใช้เงินกองทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล พ.ศ. 2563[Download]
 • ระเบียบว่าด้วย เงินกู้สามัญตามโครงการเฉพาะกิจของสหกรณ์ พ.ศ. 2563[Download]
 • ระเบียบว่าด้วย พนักงานและลูกจ้างสหกรณ์ พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2 พ.ศ.2563[Download]
 • ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด พ.ศ. 2555(สมาคม1) [Download]
 • ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา พ.ศ. 2553(สมาคม2) [ Download ]