ผิดพลาด
  • Table ccbforum not supported. File not found.
  • Table ccbtopic not supported. File not found.
 
 

โครงการศึกษาดูงานสำหรับสมาชิกรับราชการ

อีเมล พิมพ์ PDF

 

โครงการศึกษาดูงานฯ

สำหรับสมาชิกที่ยังรับราชการ

(ตามแผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2556  กลยุทธ์ที่ 1.3)

โครงการ 1 ประเทศสิงคโปร์ เดินทางวันที่ 23 – 25 เมษายน 2556

โครงการ 2 ประเทศพม่า เดินทางวันที่ 30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2556

โครงการ 3 ภาคเหนือตอนบน เดินทางวันที่ 12 – 15 ธันวาคม 2556

โครงการ4 มรดกโลกแห่งภาคอีสาน เดินทางวันที่ 20 – 23 ธันวาคม 2556

ผู้เข้าร่วมโครงการ 1.  สมาชิกสหกรณ์ประเภทสามัญที่ยังรับราชการอยู่ ***

2.  สมาชิกสหกรณ์ประเภทสามัญที่เป็นข้าราชการบำนาญ

3.  คู่สมรสหรือบุตรสมาชิกสหกรณ์ประเภทสามัญ

4.  สมาชิกสหกรณ์ประเภทสมทบ

หมายเหตุ             *** งบประมาณสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด ตามแผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด   ประจำปี 2556  กลยุทธ์ที่ 1.3      จะถัวเฉลี่ยจ่ายให้สมาชิกประเภทสามัญที่ยังรับราชการอยู่ ทุกท่าน    ตามจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด

ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันจันทร์ที่  1  เมษายน  2556

(รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด)