เกี่ยวกับสมาชิก

สมาคมฌาปนกิจฯ

บุคลากร

หมายเลขบัญชีธนาคาร

กรุงไทยพังงา 809-1-05120-4
กรุงไทย ตะกั่วป่า 980-1-89925-5
กรุงเทพ 378-0-05064-1
ธกส 010-6-0235691-2
ธอส 129-11-001525-0
กรุงศรี 247-1-02600-0
ทหารไทยธนชาติ 448-2-35313-5
หทารไทย 448-2-07853-4
กสิกร 122-2-00002-1
ออมสิน 050-6-9004745-6

 

สพป.พังงา

 

สพม.14 

ธนาคาร

 

 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
61 ประกาศ เรื่องการให้เงินกู้แก่สมาชิกประเภทเงินกู้สามัญพิเศษ พ.ศ.2564
62 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด
63 ขอเชิญสมาชิกที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เข้าร่วมอบรมสัมมนาให้ความรู้สมาชิกใหม่ (ุร่นที่ 15)
64 คำสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด ที่ 3/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
65 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
66 ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง การเรียกเก็บเงินประกันชีวิตกลุ่ม (สวัสดิการ) สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด ประจำปี 2564
67 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 ประจำปี 2564
68 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
69 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี พ.ศ.2564
70 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง การให้กู้เงินตามโครงการเฉพาะกิจของสหกรณ์ พ.ศ. 2564 เพื่อเยียวยาสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19
71 ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมจัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
72 ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการสรรหากรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด ประจำปี พ.ศ.2564 ฉบับที่ 2
73 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
74 ประกาศรายชื่อ และหมายเลข ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา และเลือกตั้ง เป็นกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี พ.ศ. 2564
75 ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาบริษัทประกัน

หน้า 5 จาก 20