เกี่ยวกับสมาชิก

สมาคมฌาปนกิจฯ

บุคลากร

หมายเลขบัญชีธนาคาร

กรุงไทยพังงา 809-1-05120-4
กรุงไทย ตะกั่วป่า 980-1-89925-5
กรุงเทพ 378-0-05064-1
ธกส 010-6-0235691-2
ธอส 129-11-001525-0
กรุงศรี 247-1-02600-0
ทหารไทยธนชาติ 448-2-35313-5
หทารไทย 448-2-07853-4
กสิกร 122-2-00002-1
ออมสิน 050-6-9004745-6

 

สพป.พังงา

 

สพม.14 

ธนาคาร

 

 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
121 ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง การนำเสนอโปรแกรมทัวร์ พาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด ทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศและหรือต่างประเทศ ประจำปี 2562
122 ประกาศ เรื่องประกวดโครงการออมทรัพย์ออมความดี ประจำปี2562
123 ประกาศ เรื่องการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ.2562
124 ประกาศ เรื่องการให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2562
125 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิกทุกประเภท
126 ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง การโอนเงินรอจ่ายคืนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย เข้าเป็นทุนสำรองของสหกรณ์
127 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกู้เงินสามัญ ประเภทเงินกู้เพื่อการศึกษาของสมาชิก หรือคู่สมรสสมาชิก หรือบุตรสมาชิก
128 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกู้เงินสามัญ ประเภทเงินกู้มีกำหนดเวลาชำระคืน
129 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกู้เงินสามัญ ประเภทเงินกู้สามัญพิเศษ
130 ประกาศ การเรียกเก็บเงินประกันกลุ่ม ประจำปี 2562
131 ประกาศ แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 60 ประจำปี พ.ศ.2562
132 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2562
133 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 60 ประจำปี 2562
134 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562
135 ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาบริษัทประกันที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญา กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด ในการทำประกันชีวิตกลุ่มและการทำประกันชีวิตกลุ่ม (คุ้มครองสินเชื่อ) สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด

หน้า 9 จาก 20