เกี่ยวกับสมาชิก

สมาคมฌาปนกิจฯ

บุคลากร

หมายเลขบัญชีธนาคาร

กรุงไทยพังงา 809-1-05120-4
กรุงไทย ตะกั่วป่า 980-1-89925-5
กรุงเทพ 378-0-05064-1
ธกส 010-6-0235691-2
ธอส 129-11-001525-0
กรุงศรี 247-1-02600-0
ทหารไทยธนชาติ 448-2-35313-5
หทารไทย 448-2-07853-4
กสิกร 122-2-00002-1
ออมสิน 050-6-9004745-6

 

สพป.พังงา

 

สพม.14 

ธนาคาร

 

 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกาศ เรื่องการให้บริการจัดส่ง SMS แก่สมาชิก
2 ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด ประจำปี พ.ศ.2564
3 ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง การอบรมสมาชิกเข้าใหม่
4 ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง การให้กู้เงินตามโครงการเฉพาะกิจของสหกรณ์ พ.ศ. 2564 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2)
5 ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง มาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
6 ประกาศ แนวปฏิบัติจ่ายเงินสมาชิกเสียชีวิต 2564
7 ประกาศ เรื่องการให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2564
8 ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง ประกวดโครงการออมทรัพย์ออมความดี ประจำปี พ.ศ.2564
9 ประกาศ เรื่องการให้เงินกู้แก่สมาชิกประเภทเงินกู้สามัญพิเศษ พ.ศ.2564
10 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด
11 ขอเชิญสมาชิกที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เข้าร่วมอบรมสัมมนาให้ความรู้สมาชิกใหม่ (ุร่นที่ 15)
12 คำสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด ที่ 3/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
13 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
14 ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง การเรียกเก็บเงินประกันชีวิตกลุ่ม (สวัสดิการ) สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด ประจำปี 2564
15 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 ประจำปี 2564

หน้า 1 จาก 16