ผลการดำเนินงานสหกรณ์

พิมพ์
ผลการดำเนินงาน เดือน สิงหาคม 2565
จำนวนสมาชิก
5,310 คน
เงินฝากออมทรัพย์
3,470,943,332.88 บาท
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินอื่น
0.00 บาท
ทุนดำเนินงาน
6,487,668,001.12 บาท

			
เงินให้กู้แก่สมาชิก
5,343,829,568.07 บาท
กำไรสุทธิ
135,166,232.25 บาท