เกี่ยวกับสมาชิก

สมาคมฌาปนกิจฯ

หมายเลขบัญชีธนาคาร

กรุงไทยพังงา 809-1-05120-4
กรุงไทย ตะกั่วป่า 980-1-89925-5
กรุงเทพ 378-0-05064-1
กสิกร 122-2-00002-1
กรุงศรี 247-1-02600-0
ธนชาต 364-2-10719-3
ออมสิน 050-6-9004745-6
หทารไทย 448-2-07853-4
ธกส 010-6-0235691-2

 

สพป.พังงา

 
 
 

 

ธนาคาร

 

 
 
 
 

คณะกรรมการ

อีเมล พิมพ์ PDF

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา ชุดที่ 61

alt

alt

นายสมโภช ไชยผดุงนิรันดร์

ประธานกรรมการ

alt

alt

ว่าที่ ร.ต.บุญเลิศ สุวรรณรัตน์

รองประธานกรรมการ คนที่ 1

alt

นายสมภาพ นาคพันธ์

รองประธานกรรมการ คนที่ 2

alt

นายเลอศักดิ์ เพชรสุก

รองประธานกรรมการ คนที่ 3

alt

นางสาวสุทิศา พู่พัฒนศิลป์

รองประธานกรรมการคนที่ 4

alt

นายนิมิตร ตั้นตั้ง

กรรมการและเหรัญญิก

alt

นายมนูญ สุวรรณวิจิตร

กรรมการและเลขานุการ

alt

นายเจนพจน์ ฟูปลื้ม

กรรมการ

alt

นายอนุตร์ ขอสันดิวิวัฒน์

กรรมการ

alt

นายภิรมย์ อิสโร

กรรมการ

alt

นายสมพล เพ็งงาน

กรรมการ

alt

นายไพบูลย์ พิกุลทอง

กรรมการ

alt

นายประกอบ บุญกลาง

กรรมการ

alt

นายสิทธิชัย ทองคง

กรรมการ

alt

นายอรัญ ทำนากล้า

กรรมการ

alt

นายสุดเขตต์ เมตตาวิมล

ผู้ตรวจสอบกิจการ

ฝ่ายบริหารการจัดการ

alt

นายสัมพันธ์ ตวงสิน

ผู้ตรวจสอบกิจการ

ฝ่ายนิติกรรมสัญญา

alt

นายเชาวลิต ชนะศิลป์

ผู้ตรวจสอบกิจการ

ฝ่ายบัญชี