เกี่ยวกับสมาชิก

สมาคมฌาปนกิจฯ

หมายเลขบัญชีธนาคาร

กรุงไทยพังงา 809-1-05120-4
กรุงไทย ตะกั่วป่า 980-1-89925-5
กรุงเทพ 378-0-05064-1
ธกส 010-6-0235691-2
ธอส 129-11-001525-0
กรุงศรี 247-1-02600-0
ทหารไทยธนชาติ 448-2-35313-5
หทารไทย 448-2-07853-4
กสิกร 122-2-00002-1
ออมสิน 050-6-9004745-6

 

สพป.พังงา

 

สพม.14 

ธนาคาร

 

 
 
 
 

คณะกรรมการ

อีเมล พิมพ์ PDF

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา ชุดที่ 62

alt

alt

นายสมโภช ไชยผดุงนิรันดร์

ประธานกรรมการ

alt

alt

ว่าที่ ร.ต.บุญเลิศ สุวรรณรัตน์

รองประธานกรรมการ คนที่ 1

alt

นายสมภาพ นาคพันธ์

รองประธานกรรมการ คนที่ 2

alt

นายเลอศักดิ์ เพชรสุก

รองประธานกรรมการ คนที่ 3

alt

นางสาวสุทิศา พู่พัฒนศิลป์

รองประธานกรรมการคนที่ 4

alt

นายนิมิตร ตั้นตั้ง

กรรมการและเหรัญญิก

alt

นายมนูญ สุวรรณวิจิตร

กรรมการและเลขานุการ

alt

นายเจนพจน์ ฟูปลื้ม

กรรมการ

alt

นายเจริญ กู้เขียว

กรรมการ

alt

นายภิรมย์ อิสโร

กรรมการ

alt

นายศักดิ์ชาย แซ่จิ๋ว

กรรมการ

alt

นายอนุวัตร สุธรรม

กรรมการ

alt

นายประกอบ บุญกลาง

กรรมการ

alt

นายวิเชียร ทวีวงศ์สุนทร

กรรมการ

alt

นายอรัญ ทำนากล้า

กรรมการ

alt

นายสุดเขตต์ เมตตาวิมล

ผู้ตรวจสอบกิจการ

ฝ่ายบริหารการจัดการ

alt

นายสัมพันธ์ ตวงสิน

ผู้ตรวจสอบกิจการ

ฝ่ายนิติกรรมสัญญา

alt

นายสำเริง พงษ์ทองหล่อ

ผู้ตรวจสอบกิจการ

ฝ่ายบัญชี