เกี่ยวกับสมาชิก

สมาคมฌาปนกิจฯ

หมายเลขบัญชีธนาคาร

กรุงไทยพังงา 809-1-05120-4
กรุงไทย ตะกั่วป่า 980-1-89925-5
กรุงเทพ 378-0-05064-1
ธกส 010-6-0235691-2
ธอส 129-11-001525-0
กรุงศรี 247-1-02600-0
ทหารไทยธนชาติ 448-2-35313-5
หทารไทย 448-2-07853-4
กสิกร 122-2-00002-1
ออมสิน 050-6-9004745-6

 

สพป.พังงา

 

สพม.14 

ธนาคาร

 

 
 
 
 

คณะกรรมการ

อีเมล พิมพ์ PDF

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา ชุดที่ 63

alt

alt

นายสมโภช ไชยผดุงนิรันดร์

ประธานกรรมการ

alt

alt

นายสมภาพ นาคพันธ์

รองประธานกรรมการ คนที่ 1

alt

นายศักดิ์ชาย แซ่จิ๋ว

รองประธานกรรมการ คนที่ 2

alt

นายเจนพจน์ ฟูปลื้ม

รองประธานกรรมการ คนที่ 3

alt

นายประกอบ บุญกลาง

รองประธานกรรมการคนที่ 4

alt

นางสาวสุทิศา พู่พัฒนศิลป์

กรรมการและเหรัญญิก

alt

นายมนูญ สุวรรณวิจิตร

กรรมการและเลขานุการ

alt

นายวิเชียร ทวีวงศ์สุนทร

กรรมการ

alt

นายเจริญ กู้เขียว

กรรมการ

alt

นายอนุวัตร สุธรรม

กรรมการ

alt

นายสิทธิชัย ทองคง

กรรมการ

alt

นายฐิติพงศ์ ถี่ถ้วน

กรรมการ

alt

นายอนันต์ หาญจิตร

กรรมการ

alt

นายสัมพันธ์ อินทร์สม

กรรมการ

 

alt

นายสุดเขตต์ เมตตาวิมล

ผู้ตรวจสอบกิจการ

ฝ่ายบริหารการจัดการ

alt

นายสัมพันธ์ ตวงสิน

ผู้ตรวจสอบกิจการ

ฝ่ายนิติกรรมสัญญา

alt

นายสมหมาย มงคลบุตร

ผู้ตรวจสอบกิจการ

ฝ่ายบัญชี