เกี่ยวกับสมาชิก

สมาคมฌาปนกิจฯ

หมายเลขบัญชีธนาคาร

กรุงไทยพังงา 809-1-05120-4
กรุงไทย ตะกั่วป่า 980-1-89925-5
กรุงเทพ 378-0-05064-1
กสิกร 122-2-00002-1
กรุงศรี 247-1-02600-0
ธนชาต 364-2-10719-3
ออมสิน 050-6-9004745-6
หทารไทย 448-2-07853-4
ธกส 010-6-0235691-2

 

สพป.พังงา

 
 
 

 

ธนาคาร

 

lightboxpopup

 
 
 
 

คณะกรรมการ

อีเมล พิมพ์ PDF

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา ชุดที่ 60

 

alt

นายสมหมาย มงคลบุตร

ประธานกรรมการ

 

alt

ว่าที่ ร.ต.บุญเลิศ สุวรรณรัตน์

รองประธานกรรมการ คนที่ 1

alt

นายจรินทร์ รัศมัี

รองประธานกรรมการ คนที่ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

นายเลอศักดิ์ เพชรสุก

รองประธานกรรมการคนที่ 4

alt

นายนิมิตร ตั้นตั้ง

กรรมการและเหรัญญิก

alt

นายมนูญ สุวรรณวิจิตร

กรรมการและเลขานุการ

alt

นายวีระ สืบพงษ์

กรรมการ

alt

นายอนุวัตร สุธรรม

กรรมการ

alt

นายไพบูลย์ พิกุลทอง

กรรมการ

alt

นายประกอบ บุญกลาง

กรรมการ

alt

นายสิทธิชัย ทองคง

กรรมการ

alt

นายภิรมย์ อิสโร

กรรมการ

alt

นายสมพล เพ็งงาน

กรรมการ

alt

นางสาวสุทิศา พู่พัฒนศิลป์

กรรมการ

alt

นายสุดเขตต์ เมตตาวิมล

ผู้ตรวจสอบกิจการ

ฝ่ายบริหารการจัดการ

alt

นายสัมพันธ์ ตวงสิน

ผู้ตรวจสอบกิจการ

ฝ่ายนิติกรรมสัญญา

alt

นางนงเยาว์ ศักดาศักดิ์

ผู้ตรวจสอบกิจการ

ฝ่ายบัญชี