เกี่ยวกับสมาชิก

หมายเลขบัญชีธนาคาร

กรุงไทยพังงา 809-1-05120-4
กรุงไทย ตะกั่วป่า 980-1-89925-5
กรุงเทพ 378-0-05064-1
กสิกร 122-2-00002-1
กรุงศรี 247-1-02600-0
ธนชาต 364-2-10719-3
ออมสิน 050-6-9004745-6
หทารไทย 448-2-07853-4
ธกส 010-6-0235691-2

 

สพป.พังงา

 
 
 

 

ธนาคาร

 

lightboxpopup

 
 
 
 

คณะกรรมการสมาคม

อีเมล พิมพ์ PDF

รายนามคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา ปี 2561

นายสมหมาย มงคลบุตร นายกสมาคม
นายมนูญ สุวรรณวิจิตร อุปนายกคนที่ 1
นายเจนพจน์ ฟูปลื้ม อุปนายกคนที่ 2
นายวิฑูรย์ จั่นสกุล อุปนายกคนที่ 3
นายสุเทพ วิฑูรย์พิศาลศิลป์ อุปนายกคนที่ 3
นายเลอศักดิ์ เพชรสุก เหรัญญิก
นายวิเชียร ทวีวงศ์สุนทร เลขานุการ
นายนิมิตร ตั้นตั้ง กรรมการ
นายสหาย พูลศิริ กรรมการ
นายวีระ สืบพงษ์ กรรมการ
นายบุญเลิศ สุวรรณรัตน์ กรรมการ
นายวลัยพร ชื่นสมทรง กรรมการ
นายศริพรรณ เรืองผล กรรมการ
นายนภาพร สุวรรณจ่าง กรรมการ
นายสุจิตรา มีสิทธิ์ กรรมการ
นางสุวรรณี นิยมญาติ กรรมการ
     

 

นางสาวจุไรทิพย์ หวังพึ่งธรรม เจ้าหน้าที่สมาคม