สวัสดิการ

พิมพ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด

มอบสวัสดิการต่างๆให้กับสมาชิก

1. เงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกประสบอุบัติเหตุ/เจ็บป่วย

กรณีสมาชิกเจ็บป่วย หรือประสบอุบัติเหตุ เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลติดต่อกัน ให้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการช่วยเหลือ คืนละ 500 บาท รวมตลอดปีเบิกได้ไม่เกิน 10,000 บาท

2. เงินค่าประกันชีวิตกลุ่ม 500,000 บาท

สมาชิกทุกคนได้รับความคุ้มครองประกันชีวิตกลุ่มในวงเงิน 500,000 บาท

3. กรณีสมาชิกเสียขีวิต

3.1 เงินช่วยเหลือค่าจัดการศพ

-กรณีสมาชิกเสียชีวิต มอบค่าจัดการศพ 20,000 บาท

-กรณีคู่สมรสสมาชิกเสียชีวิต มอบค่าจัดการศพ 50,000 บาท

3.2 เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพสมาชิก

-สมาคมละไม่เกิน 250,000 บาท (ขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิก ณ ขณะนั้น)